• 0212 521 81 00
  • ayasofyasempozyumu@fsm.edu.tr